Rolą NABE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez utrzymanie dostępnych mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Dzięki przeniesieniu elektrowni węglowych do NABE, krajowe spółki energetyczne uzyskają znacznie szerszy dostęp do globalnego rynku finansowego, na którym większość instytucji wycofała się z finansowania podmiotów o wysokim śladzie węglowym. Polskie firmy będą miały większą szansę, by zagospodarować potencjał rozwoju sektora OZE w Polsce oraz utrzymać długoterminową stabilność finansową, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

MAJ 2020

Pierwsze analizy i postulaty ekspertów branżowych dotyczące koncepcji utworzenia kontrolowanego przez rząd podmiotu, skupiającego działające w Polsce elektrownie węglowe i przyspieszenia rozwoju OZE.

WRZESIEŃ 2020

Początek prac koncepcyjnych w spółkach dotyczących możliwości wydzielenia aktywów węglowych.

LUTY 2021

Zatwierdzenie przez polski rząd strategicznego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. PEP2040 wskazuje cele dla sektora energetycznego oraz kierunki zmian miksu energetycznego. Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych przy jednoczesnym rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Realizacja PEP2040, wpisująca się w politykę energetyczną Unii Europejskiej, ma doprowadzić do osiągnięcia przez Polskę celów wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych związanych z ograniczaniem emisji CO2 do 2050 roku.

KWIECIEŃ 2021

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w ramach koncepcji transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.

MAJ 2021

Rozpoczęcie konsultacji programu transformacji sektora elektroenergetycznego opracowanego w MAP.

CZERWIEC 2021

Analiza wniosków z uwag zgłoszonych w ramach konsultacji oraz uwzględnienie propozycji w dokumentach przygotowywanych do dalszych prac nad utworzeniem NABE.

LIPIEC 2021

Przedstawiciele czterech największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego – PGE, Taurona, Enei i Energi – zawarli z Ministrem Aktywów Państwowych porozumienie, które zapoczątkowało kolejny etap prac nad transformacją branży elektroenergetycznej w Polsce. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy w procesie wydzielenia aktywów energetyki węglowej i ich integracji w NABE, a także wsparcie procesu kształtowania optymalnego modelu działalności Agencji.

SIERPIEŃ 2021

Rozpoczęcie procesu reorganizacji wewnętrznej umożliwiającej wydzielenie oraz przeprowadzenie due diligence aktywów węglowych należących do spółek PGE, Tauron, Enea i Energa. Przeprowadzenie przygotowania spółek do restrukturyzacji w jednorodny sposób umożliwia wybór wspólnego dla wszystkich podmiotów profesjonalnego doradcy, a także ogranicza koszty realizowanego procesu.

SIERPIEŃ 2021

Opracowanie wstępnych założeń umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym i związkami, przewidującej, że na skutek przekazania aktywów grupy energetyczne nie mogą ponieść straty, a pracownicy spółek objętych reformą otrzymają gwarancje zatrudnienia i wypracowany wspólnie pakiet świadczeń.

STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2022

Przygotowanie założeń modelu finansowego i operacyjnego.

LUTY 2022

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjmuje program transformacji sektora elektroenergetycznego zakładający utworzenie NABE wraz z rekomendacją dalszych prac nad projektem.

LUTY 2022

Zatwierdzenie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów i przekazanie do decyzji Rządu RP.

MARZEC 2022

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjmuje program transformacji sektora elektroenergetycznego zakładający utworzenie NABE wraz z rekomendacją dalszych prac nad projektem.

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2022

Przygotowanie strategii NABE i opracowanie struktury transakcji.

WRZESIEŃ 2022

Badanie due dilligence.

GRUDZIEŃ 2022

Umowa podpisana w Ministerstwie Aktywów Państwowych zawiera gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które zostaną objęte zmianami w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE.

PAŹDZIERNIK 2022-MAJ 2023

CZERWIEC-LIPIEC 2023

LIPIEC 2023

Zgodnie z podpisaną w grudniu 2022 r. umową społeczną, osłony dla pracowników branż objętych transformacją stanowią gwarancje w ramach procesu tworzenia NABE.

LIPIEC 2023

Minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa składa spółkom PGE, Enea, Tauron i Energa niewiążącą propozycję finansowych warunków nabycia wytwórczych aktywów węglowych celem utworzenia NABE.

LIPIEC 2023

Gwarancjami Skarbu Państwa zostanie objęte 70 proc. zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty – gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału. Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE: kredyt odnawialny, długoterminowe pożyczki; limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia. Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE.

 
 

MAJ 2020

Początek dyskusji nad założeniami konceptu transformacji polskiej energetyki

WRZESIEŃ 2020

Początek prac koncepcyjnych w spółkach dotyczących możliwości wydzielenia aktywów węglowych

LUTY 2021

Przyjęcie PEP2040

KWIECIEŃ 2021

Początek prac legislacyjnych

MAJ 2021

Start konsultacji międzyresortowych

CZERWIEC 2021

Zakończenie konsultacji międzyresortowych

LIPIEC 2021

Podpisanie porozumienia spółek energetycznych ze Skarbem Państwa

SIERPIEŃ 2021

Początek reorganizacji spółek energetycznych do wydzielenia z nich aktywów węglowych

SIERPIEŃ 2021

Wstępne założenia umowy społecznej

STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2022

Przygotowanie założeń modelu finansowego i operacyjnego

LUTY 2022

Przyjęcie programu transformacji energetyki przez KERM

LUTY 2022

Zatwierdzenie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów i przekazanie do decyzji Rządu RP

MARZEC 2022

Przyjęcie programu transformacji energetyki przez Rząd RP

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2022

Przygotowanie strategii NABE i opracowanie struktury transakcji

WRZESIEŃ 2022

Rozpoczęcie due dilligence

GRUDZIEŃ 2022

Podpisanie umowy społecznej, związanej z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

PAŹDZIERNIK 2022-MAJ 2023

Ustalanie modelu finansowania NABE

CZERWIEC-LIPIEC 2023

Wycena aktywów przenoszonych do NABE

LIPIEC 2023

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy o osłonach socjalnych dla górników

LIPIEC 2023

Propozycja nabycia aktywów węglowych przez Skarb Państwa

LIPIEC 2023

Projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania NABE